Share

REGULI CU PRIVIRE LA NORME DE IGIENA REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT

REGULI CU PRIVIRE LA NORME DE IGIENA REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT

1. Amplasarea clădirilor destinate locuintelor trebuie să asigure insorirea acestora pe o durată de minimum 1 şi 1/2 ore zilnic, la soistitiul de iarnă, a tuturor incăperilor de locuit. Distanta dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel putin egală cu inăltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc, conform O.M.S. nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viată a populaţiei.

In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidentiază că distanta dintre clădirile invecinate este mai mică sau cel putin egală cu inăltimea clădirii celei mai inalte, se va intocmi un studiu de insorire, care să confirme respectarea prevederii anterioare (conform O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populatiei).

2. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări:

  • platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10,0 m. de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spalare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunolului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi intreţinute in permanenţă in stare de curăţenie, platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);

  • spatii amenajate pentru jocul copiilor, luăndu-se in calcul pentru dimensionarea acestora căte 1,30 mp. teren de fiecare locuitor, conform O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viată a populatiei, art.3.;

  • spatii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare, astfel inwat să fie evitata accidentalea utilizatonlor, conform O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publica privind mediul de viaţă al populatiei, art.

  • spatii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distante de minimum 5 m. de ferestrele camerelor de locuit: in aceste spatii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc, precum şi realizarea activitătilor de reparatii şi intretinere auto (conform O.M.S. 119/2014, art. 4).

3. Unitătile de mică industrie, comerciale şi de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplasează in clădiri separate, la distantă de minimum 15,00 metri de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară intre faţada locuinţei şi perimetrul unitătii, reprezentand limita suprafetei unitatii respective. Pentru unitătile sus mentionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitătilor, astfel incăt să se incadreze in normele din standardele in vigoare, conform O M S 119/2014 pentru

4. La parterul clădirilor de locuit:

  • se pot amplasa unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, prin functionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor, pentru unităfile sus menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitătilor;
  • nu se vor amplasa la parterul blocurilor, unităti de productie;
  • se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deşeurilor uscătorii;
  • se pot amenaja şi alte anexe ale locuintelor (garaje), doar cu acceptul asociatiei de locatari sau proprietari;

Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locult-daca

acceptul vecinilor directi. *
Schimbarea destinaţiei unui spaţiu de locuit se poate face numai cu conditiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

5. Intre unitătile industriale, obiectivele sau activitătile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot şi vibratii şi teritoriile protejate invecinate se asigură zone de protecţie sanitară (conform O.M.S. 119/2014, art. 9).

6. Nocivitaţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanjele poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 10).

Share post: