Share

REGLEMENTARI PRIVIND ZONA DE SIGURANTĂ SI DE INFRASTRUCTURII FEROVIARE

REGLEMENTARI PRIVIND ZONA DE SIGURANTĂ SI DE INFRASTRUCTURII FEROVIARE

În vederea asigurării unei bune desfășurări a traficului feroviar, se vor respecta condițiile impuse de cele 3 zone ale infrastructurii feroviare publice: zona de siguranță, zona de protecție și zona cadastrală C.F.R

În baza O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 8 din 1999, republicata in

cap. IV art. 29-32 şi cap. VII art. 43, 44 şi 45, se stabilesc conditiile desfăşurării activitatii in zona de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii feroviare, astfel:

 • Zona de sigurantă a infrastructurii feroviare publice cuprinde făşiile de teren, in limita a 20,00 metri fiecare, situată de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului;

 • In zona de sigurantă se amplasează doar construcţii şi instalatii CFR. Pentru terenurile proprietate privată aflată in această zonă, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 • În zona de siguranţă este interzisă executareaa oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu exceptia proiectelor de infrastructuri publice şi a celor pentru care s-a ernis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor şi care nu pun in pericol siguranta;

 • În zona de sigurantă a infrastructurii feroviare publice este interzisă inchirierea terenurilor proprietate publică a statului, in vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excepţie in zona de siguranţă cu avizul companiei nationale care administrează infrastructura feroviară, se pot inchiria astfel de terenuri in vederea amplasării de constructii provizorii in conditiile specificate la Art.11 din OUG 12;

 • Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietare, in limita a maxim 100,00 metri, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisa a proprietarilor terenurilor in termen de 30 zile.

 • În zona de protecţie pot fi executate lucrări, potrivit reglemntărilor emise de MT şi se interzic o serie de activităti sau amplasamente conform art.31 din OUG 12. In zona de protecţie a căii ferate se interzic următoarele:

 • Amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, fara aprobarea administratoruluiinfrastruturii feroviare cu respectarea regimului juridic al zonei de protectie, respectiv de siguranta, dupa caz,

 • Depozitarea de materiale sau infiintarea de plantaţii care impiedica vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare.

 • Utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară.

 • Efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităiii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic

 • Depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condifillor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

 • Nu se vor amplasa construcţii sau efectua lucrări care prin natura lor ar afecta stabilitata solului sau ar modifica echilibrul freatic, ar afecta terasamentul liniilor ferate, ar afecta linia de cale ferată şi circulatia feroviară.

 • Se va ţine seama de imaginea prezentată către zona căii ferate (realizarea unei minime amenajări peisagistice)

 • Autorizarea constructiilor in zonă de siguranţă sau de protecţie a infrastructurii feroviare, pentru terenurile afectate de infrastructura feroviară, se va face doar cu acordul de principiu al Regionalei C.F. Bucureşti şi a avizului Ministerului Transporturilor.

 • Se interzice ocuparea terenului din zona cadastrală CFR. Zona cadastrală CFR este terenul proprietate publică a Statului Român, administrat de Ministerul Transporturilor și concesionat CNCF ”CFR” SA, plus terenurile proprietate privată „CFR”-SA.

 • Pentru constructli sau pentru orice lucrare care se va realiza şi va fi amplasată in zona căii ferate, se va solicita avizul Sucursalei Regionale de Căi Ferate şi apoi se va obtine avizul CNCF CFR SA conform Ordin 158/1996.

Share post: