Share

ZONELE DE PROTECTIE – APELE ROMĂNE

ZONELE DE PROTECTIE – APELE ROMĂNE

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.

Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alineatul precedent este permisă numai cu avizul primarului şi al autorităților de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață şi subterane, de respectare a zonelor de protecție față de malurile cursurilor de apă şi față de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.

Lățimea zonelor de protecție în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor și a altor lucrări hidrotehnice este prevăzută în Anexa 2 a Legeii Apelor.

Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă

Lăţimea cursului de apă (m) sub 10 10-50 peste 51

Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 15 20

Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5

Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m

Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale, indiferent de suprafaţă este de 5 m la care se adaugă zona de protecţie stabilită în conformitate cu art. 5.

Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare esteîntre Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului. Conform art.3 alin. 3.1. ” Pentru lacurile de acumulare permanente a căror executie a fost finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, suprafeţele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statutului şi se include in categoia terenurilor acoperite de apă, asimilandu-se cu noţiunea de albie minoră”, ceea ce inseamnă ca zona de protecţie a unui lac de acumulare este instituită pe un teren aflat in cuveta lacului de acumulare şi in domeniul public al statului.

Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor este de 4 m spre interiorul incintei.

Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite este de3 m.

Conform prevederilor Legii Apelor, Anexa 2, lit.f), lătimea zonei de protecţie ” pentru baraje de pămănt, anrocamente, beton sau alte materiale, este de 20 m in jurul acestora „, măsurată de la limita de construire, iar in conformitate cu art.40, alin. (2), dreptul de proprietate se extinde si asupra zonelor de protectie ale acestora.

In conformitate cu prevedeirle art. 49, alin 1 al Legii apelor „se interzice amplsarea in zona inundabilă a albiei majore si in zonele de protectie precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte sau anexe ale acestora”.

Pentru lucrările sistemului de alimentare cu apă, zonele de protectie sunt conform HG nr. 930/ 2005.

Pentru sistemele de desecare administrate de ANIF sevor asigura zonele de protectie stabilite prin Ordinul MDRAP nr. 227/ 2006.

NOTĂ:

Zonele de protecţie se măsoară astfel:

a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.

Notă: Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea publică centrală în domeniul sănătăţii.

Share post: