Share

REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA ZONELE DE PROTECTIE SANITARĂ

REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA ZONELE DE PROTECTIE SANITARĂ

Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizaţii de construire in vederea edificării de construcţii in zona de protectie sanitara a conductelor de aductiune apa industriala / retelelor de alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere / tehnologice, conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare, in certificatele de urbanism in acest scop se va solicita aviz administrator apa-canal.

Zona de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de pompare, instalațiile de îmbunătățire a calității apei – deznisipatoare, decantoare, filtre, stații de dezinfecție şi altele asemenea, rezervoarele îngropate, aducțiunile şi rețelele de distribuție va avea următoarele limite:

  • stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  • instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;

  • rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  • aducțiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

  • alte conducte din rețelele de distribuție, 3 m.

La intersecția aducțiunilor de apă potabilă cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducțiunile de apă potabilă, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.

Prin exceptie, traversările de drumuri si reţele edilitare perpendiculare pe axul aducţiunilor/colectoarelor, se avizează de administrator apa –canal pe bază de memoriului de oportunitate si proiect tehnic, cu obtinere prealabilă a derogărilor legale din partea autorităţilor care au instituit restrictiile din HGR nr. 930/2005; aceste traversări trebuie gândite raţional, la numărul minim posibil, pentru a nu multiplica riscurile sanitare asupra alimentării cu apă.

În zonele de protecţie sanitară cu regim sever si de exploatare situate in domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al administratorului spaţii verzi inierbate, arbusti ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundaţii); nu sunt permise nici un fel de construcţii sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot impiedica accesul direct al operatorului la aducţiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.

În zonele de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise:

a) amplasarea de construcții sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a instalațiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături şi excavații de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu excepția celor strict necesare exploatării sursei şi a instalațiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanțe poluante;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepția celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeității sistemelor de canalizare.

În zonele deficitare în reţele publice de apă-canal se vor executa studii prealabile care să stabilească:

  • soluţii de urbanizare si indicatori urbanistici zonali;

  • separarea intre domeniul public/privat;

  • structura reţelei publice de apă si separarea canalizării in sistem divizor;

  • terenuri rezervate (după caz) pentru SPAU/Statii de Preepurare ape pluviale sau ape uzate menajere.

Zonele de protecție sanitară se stabilesc potrivit Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate cu OMS 119/2014. Extrase din reglementare sunt cuprinse în ANEXA 3 -Zone de protecție și de siguranță – Zone de protecție sanitară

Share post: